หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ม้างฮีด
อักษรล้านนา
ม้างฯรีตฯ
เทียบอักษรไทย
[ม้างรีต]
ความหมาย

ก.ลบล้างจารีตประเพณี

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ม้างฮีด (ม้างฯรีตฯ)