หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ม้อนๆ
อักษรล้านนา
ม้อฯรๆ
เทียบอักษรไทย
[ม้อนๆ]
ความหมาย

ว.ล้วนๆ,ไม่มีสิ่งอื่นเจือปน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ม้อนๆ (ม้อฯรๆ)