หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ม้อนกำอู้
อักษรล้านนา
ม้อฯรคำฯอู้
เทียบอักษรไทย
[ม้อนคำอู้]
ความหมาย

น.สุดยอดของคำพูด - ถ้อยคำที่สอนใจ บ่งบอกถึงความหมายนั้นๆ โดยจะแจ้ง ไม่เป็นคำเปรียบเทียบให้คนที่ได้ฟังแล้วคิดความหมายเอาเอง เช่น ให้เหล้าเท่ากับแช่ง, รู้สิ่งใดไม่สู้รู้วิชา, ยามเมื่อฮักน้ำส้มว่าหวาน ใจ๋บ่เจยบานน้ำต๋าลว่าส้ม เป็นต้น

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ม้อนกำอู้ (ม้อฯรคำฯอู้)