หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ม้องๆ
อักษรล้านนา
ม้อฯงๆ
เทียบอักษรไทย
[ม้องๆ]
ความหมาย

ว.ลักษณะของฝุ่นหรือควันที่ปลิวหรือลอยขึ้นไม่มากนัก เช่นควันบุหรี่ควันธูป; ถ้าควันมาก ใช้ มุ้งๆ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ม้องๆ (ม้อฯงๆ)