หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ม้วย
อักษรล้านนา
ม้วฯยฯ
เทียบอักษรไทย
[ม้วย]
ความหมาย

น.เรียกวันที่เป็นอัปมงคล หรือวันที่ก่อให้เกิดความสูญเสียต่างๆ ว่า วันม้วย ก.ตาย,สิ้นสุด,หมด

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ม้วย (ม้วฯยฯ)