หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ม้วน
อักษรล้านนา
ม้วฯร
เทียบอักษรไทย
[ม้วน]
ความหมาย

ล.เรียกของที่ขดหรือห่อตัวอยู่ เช่น สายไฟ ๕ ม้วน ก.พันเข้าไปเป็นวงกลม

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ม้วน (ม้วฯร)