หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ม่ายต๋า
อักษรล้านนา
ม่ายฯตา
เทียบอักษรไทย
[ม่ายตา]
ความหมาย

ก.ชายตาเพื่อให้ผู้อื่นสนใจ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ม่ายต๋า (ม่ายฯตา)