หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ม่าม
อักษรล้านนา
ม่ามฯ
เทียบอักษรไทย
[ม่าม]
ความหมาย

ดู...เข้าม่าม

ออกเสียงล้านนา
เข้าม่าม
อักษรล้านนา
เขั้าม่ามฯ
เทียบอักษรไทย
[เข้าม่าม]
ความหมาย

ดู...เข้าม่ำ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ม่าม (ม่ามฯ)