หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ม่าน
อักษรล้านนา
ม่านฯ
เทียบอักษรไทย
[ม่าน]
ความหมาย

น.ชนชาติพม่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ม่าน (ม่านฯ)