หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ม่างก้าง
อักษรล้านนา
ม่างฯค่าฯงฯ
เทียบอักษรไทย
[ม่างค่าง]
ความหมาย

ว.ลักษณะการเคลื่อนไหวอย่างเก้งก้างและกีดขวาง ถ้า เป็นสิ่งที่สูงเกะกะเคลื่อนที่เก้งก้าง ใช้โม้งโก้ง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ม่างก้าง (ม่างฯค่าฯงฯ)