หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ม่อล้ำไป
อักษรล้านนา
มํอฯล้ำไพ
เทียบอักษรไทย
[ม่อล้ำไพ]
ความหมาย

ว.คล่องเกินไป,ง่ายเกินไป,สะดวกเกินสภาพปกติ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ม่อล้ำไป (มํอฯล้ำไพ)