หน้าหลัก
ม่อล้ำไป
มํอฯล้ำไพ
[ม่อล้ำไพ]

ว.คล่องเกินไป,ง่ายเกินไป,สะดวกเกินสภาพปกติ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ม่อล้ำไป (มํอฯล้ำไพ)