หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ม่อนน้อย
อักษรล้านนา
ม่อฯรน้อฯยฯ
เทียบอักษรไทย
[ม่อนน้อย]
ความหมาย

ส.ข้าพเจ้าซึ่งเป็นผู้น้อย (สรรพนามบุรุษที่ ๑)

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ม่อนน้อย (ม่อฯรน้อฯยฯ)