หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ม่อน
อักษรล้านนา
ม่อฯร
เทียบอักษรไทย
[ม่อน]
ความหมาย

น.เนินเขา, ยอดเขา ม่อนดอย ก็ว่า; ล.ใช้เรียกเนินเขาแต่ละแห่ง เช่น ม่อนดินแดง,ม่อนหัวจ๊าง,ดอย ๓ ม่อน เป็นต้น ส.ใช้แทนตัวผู้พูดเพื่อแสดงความอ่อนน้อมอย่างยิ่ง เช่น ม่อนขอสูมาเต๊อะ - เกล้ากระผมขออภัยด้วยเถอะ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ม่อน (ม่อฯร)