หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ม่อ
อักษรล้านนา
มํอฯ
เทียบอักษรไทย
[ม่อ]
ความหมาย

ว.คล่อง,ไม่ติดขัด,สะดวก

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ม่อ (มํอฯ)