หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ม่วนบั๋กหนั๋กบ่า
อักษรล้านนา
ม่วฯรบักฯหันฯกบ่าฯ
เทียบอักษรไทย
[ม่วนบักหนักบ่า]
ความหมาย

ดู...หนั๋กบ่า สำ.

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ม่วนบั๋กหนั๋กบ่า (ม่วฯรบักฯหันฯกบ่าฯ)