หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ม่วนงัน
อักษรล้านนา
ม่วฯรงันฯ
เทียบอักษรไทย
[ม่วนงัน]
ความหมาย

ว.เพลิดเพลิน,สนุกสนาน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ม่วนงัน (ม่วฯรงันฯ)