หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ม่วน
อักษรล้านนา
ม่วฯร
เทียบอักษรไทย
[ม่วน]
ความหมาย

ว.เป็นที่พอใจ,พลิดเพลิน,ไพเราะ,สนุก,สะดวก

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ม่วน (ม่วฯร)