หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ม่วง
อักษรล้านนา
ม่วฯง
เทียบอักษรไทย
[ม่วง]
ความหมาย

น.มะม่วง มีหลายชนิด ดู...บ่าม่วง; สีม่วง - สีครามปนแดง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ม่วง (ม่วฯง)