หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ม็อกๆ
อักษรล้านนา
มัอฯกๆ
เทียบอักษรไทย
[ม็อกๆ]
ความหมาย

ว.มองตามอย่างไม่ขาดสายตา เช่น ผ่อม็อกๆ - มองอย่างไม่ลดละสายตา

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ม็อกๆ (มัอฯกๆ)