หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
มูเซอ
อักษรล้านนา
มูเซิอฯ
เทียบอักษรไทย
[มูเซอ]
ความหมาย

น.ชาวเขาเผ่าหนึ่ง กลุ่มตระกูลภาษาทิเบต-พม่า อยู่ทางแถบเหนือของประเทศไทยและพม่า มีหลายกลุ่เช่น มูเซอดำ มูเซอแดง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
มูเซอ (มูเซิอฯ)