หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
มูลียฺาจ๋าง
อักษรล้านนา
มูลีอยฯาจางฯ
เทียบอักษรไทย
[มูลีอฺยฺาจาง]
ความหมาย

น.บุหรี่ที่มวนด้วยเส้นยาสูบรสอ่อน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
มูลียาจ๋าง (มูลีอยฯาจางฯ)