หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
มูลียฺาขื่น
อักษรล้านนา
มูลีอยฯาขื่นฯ
เทียบอักษรไทย
[มูลีอฺยฺาขื่น]
ความหมาย

น.บุหรี่ยาฉุนรสเข้ม

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
มูลียาขื่น (มูลีอยฯาขื่นฯ)