หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
มูลีต๋องจ่อ
อักษรล้านนา
มูลีตอฯงจํอฯ
เทียบอักษรไทย
[มูลีตองจ่อ]
ความหมาย

น.บุหรี่มวนด้วยใบตองนาบ; ดู...ต๋องจ่อ

ออกเสียงล้านนา
ต๋องจ่อ
อักษรล้านนา
ตอฯงจํอฯ
เทียบอักษรไทย
[ตองจ่อ]
ความหมาย

น.ใบตองอ่อนที่นาบด้วยเตารีดหรือถุงทรายร้อน เพื่อใช้มวนบุหรี่; ต๋องจ่า ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
มูลีต๋องจ่อ (มูลีตอฯงจํอฯ)