หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
มูลีต๋องขาว
อักษรล้านนา
มูลีตอฯงขาวฯ
เทียบอักษรไทย
[มูลีตองขาว]
ความหมาย

ดู...มูลีก๋าแล็ด

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
มูลีต๋องขาว (มูลีตอฯงขาวฯ)