หน้าหลัก
มูลีต๋องขาว
มูลีตอฯงขาวฯ
[มูลีตองขาว]

ดู...มูลีก๋าแล็ด

มูลีก๋าแล็ด
มูลีกาแรัตฯ
[มูลีกาแร็ต]

น.บุหรี่ซิกาแร็ต - บุหรี่ที่มวนด้วยกระดาษ; มูลีต๋องขาว ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
มูลีต๋องขาว (มูลีตอฯงขาวฯ)