หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
มูลีต๋องก้วยแห้ง
อักษรล้านนา
มูลีตอฯงก้ลฯวฯแห้งฯ
เทียบอักษรไทย
[มูลีตองกล้วยแห้ง]
ความหมาย

น.บุหรี่มวนด้วยใบกล้วยแห้ง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
มูลีต๋องก้วยแห้ง (มูลีตอฯงก้ลฯวฯแห้งฯ)