หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
มูบมู้
อักษรล้านนา
มูบมู้
เทียบอักษรไทย
[มูบมู้]
ความหมาย

ว.ลักษณะนอนหมอบ หรือขดตัวซบหน้า; มูบมุมูบมู้ ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
มูบมู้ (มูบมู้)