หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
มูบ
อักษรล้านนา
มูบ,มู
เทียบอักษรไทย
[มูบ]
ความหมาย

ก.หมอบ,ซบหน้าลง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
มูบ (มูบ,มู)