หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
มูกเลือด
อักษรล้านนา
มูกเลิอฯด
เทียบอักษรไทย
[มูกเลือด]
ความหมาย

น.อุจจาระที่เกิดจากเชื้อบิดมีเลือดและน้ำเมือกปนอยู่

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
มูกเลือด (มูกเลิอฯด)