หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
มูกมัน
อักษรล้านนา
มูกมันฯ
เทียบอักษรไทย
[มูกมัน]
ความหมาย

น.ต้นโมกมัน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
มูกมัน (มูกมันฯ)