หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
มุ่ม
อักษรล้านนา
มุ่ม
เทียบอักษรไทย
[มุ่ม]
ความหมาย

ว.ทู่,ไม่แหลม เช่น ดินสอมุ่ม - ดินสอทู่; หมุ้ม ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
มุ่ม (มุ่ม)