หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
มุ่น
อักษรล้านนา
มุ่ร
เทียบอักษรไทย
[มุ่น]
ความหมาย

น.คัน,ปุ่ม ก.ซุก,หมก,หมด,หาย,แหลก ว.ละเอียด,เป็นผงละเอียดอย่างแป้ง เป็นต้น

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
มุ่น (มุ่ร)