หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
มุ่ง
อักษรล้านนา
มุ่ง
เทียบอักษรไทย
[มุ่ง]
ความหมาย

ก.ตั้งใจ,ปอง,หมาย

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
มุ่ง (มุ่ง)