หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
มุยโบ๋ะหลัว
อักษรล้านนา
มุโบ฿ะห฿ลฯวฯ
เทียบอักษรไทย
[มุยโบะหลัว]
ความหมาย

น.ขวานผ่าฟืน - ภาษาไทยถิ่นเหนือ (คำเมือง) เรียกว่า ''มุยโบ๋ะหลัว''; ขวานผ่าฟืน หรือ มุยโบ๋ะหลัว เป็น ''มุยแม่'' หรือขวานที่ไม่มีหงอน ไม่มีง่ามถอนตะปู ตัวขวานมีลักษณะเป็นลิ่ม ส่วนที่เป็นคมกว้าง ตัวขวานยาว และมีด้ามยาวประมาณ 90 ซ.ม. ซึ่งยาวกว่าขวานที่ใช้งานทั่วไป นอกจากจะใช้ผ่าฟืน(โบ๋ะหลัว) แล้วยังเหมาะกับงานหนักๆ เช่น ตัดไม้ ฟันกิ่งไม้ สับตอไม้ ผ่าไม้ โค่นต้นไม้ เป็นต้น

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
มุยโบ๋ะหลัว (มุโบ฿ะห฿ลฯวฯ)