หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
มุดมุ้ง
อักษรล้านนา
มุดมุ้ง
เทียบอักษรไทย
[มุดมุ้ง]
ความหมาย

ก.(ปาก) แอบเข้าหาผู้หญิงยามวิกาล

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
มุดมุ้ง (มุดมุ้ง)