หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
มุดผ้าต้วบ
อักษรล้านนา
มุดผ้าทวฯบ,--ทวฯปฯฯ
เทียบอักษรไทย
[มุดผ้าทวบ]
ความหมาย

ก.ซ่อนตัวอยู่ในผ้าห่ม,ใช้ผ้าห่มคลุมโปง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
มุดผ้าต้วบ (มุดผ้าทวฯบ,--ทวฯปฯฯ)