หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
มุดน้ำ
อักษรล้านนา
มุดนาฯ
เทียบอักษรไทย
[มุดน้ำ]
ความหมาย

ก.ดำน้ำ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
มุดน้ำ (มุดนาฯ)