หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
มุดกุ๊ด
อักษรล้านนา
มุดคุด
เทียบอักษรไทย
[มุดคุด]
ความหมาย

ว.ลักษณะของสิ่งของที่สั้น

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
มุดกุ๊ด (มุดคุด)