หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
มุงคา
อักษรล้านนา
มุงฅา
เทียบอักษรไทย
[มุงฅา]
ความหมาย

ก.มุงหลังคาด้วยใบหญ้าคา

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
มุงคา (มุงฅา)