หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
มุง
อักษรล้านนา
มุง
เทียบอักษรไทย
[มุง]
ความหมาย

ก.อาการที่เอา กระเบื้อง ตับหญ้าคา เป็นต้น ปิดส่วนบนของเรือน หรืออาคาร เพื่อกันแดดกันฝน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
มุง (มุง)