หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
มุข
อักษรล้านนา
มุข
เทียบอักษรไทย
[มุข]
ความหมาย

น๑.หน้า,ปากทาง,หัวหน้า น๒.ส่วนของอาคารที่ยื่นออกมา (ปกติอยู่ด้านหน้าของอาคาร) เรียก หน้ามุข

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
มุข (มุข)