หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
มุกกุ๊ก
อักษรล้านนา
มุกคุก
เทียบอักษรไทย
[มุกคุก]
ความหมาย

ว.ลักษณะสิ่งของที่ทู่ใหญ่และสั้น เช่น เขาควายสั้นมุกกุ๊ก

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
มุกกุ๊ก (มุกคุก)