หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
มุก
อักษรล้านนา
มุก
เทียบอักษรไทย
[มุก]
ความหมาย

น.ฝุ่นผงละเอียดอ่อน อย่างแป้ง เช่น ซายมุก - ทรายที่เป็นผงละเอียด. ปุ๋ยคอกที่ได้จากมูลสัตว์. เรียกเขาวัวเขาควายที่มีขนาดใหญ่และสั้นว่า เขามุก

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
มุก (มุก)