หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
มื้อ
อักษรล้านนา
มื้
เทียบอักษรไทย
[มื้อ]
ความหมาย

น.คราว,ครั้ง, หน,เวลา,ฤกษ์,กำ หนดนัดหมาย,การอยู่เวร,การอยู่ยาม

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
มื้อ (มื้)