หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
มือแป้หลัง
อักษรล้านนา
มืแป้หัลฯง
เทียบอักษรไทย
[มือแป้หลัง]
ความหมาย

ก.มือไพล่หลัง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
มือแป้หลัง (มืแป้หัลฯง)