หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
มือฮ้อน
อักษรล้านนา
มืร้อฯร
เทียบอักษรไทย
[มือร้อน]
ความหมาย

ดู...มือเยน

ออกเสียงล้านนา
มือเยน
อักษรล้านนา
มืเอยฯนฯ
เทียบอักษรไทย
[มือเอฺยฺน]
ความหมาย

น.มือเย็น - เรียกผู้ที่ปลูกต้นไม้ได้งอกงามดีว่า ฅนมือเอยน - คนมือเย็น; ถ้าปลูกไม้ไม่ค่อยขึ้น หรือไม่งาม เรียกว่า ฅนมือฮ้อน - คนมือร้อน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
มือฮ้อน (มืร้อฯร)