หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
มือม่อ
อักษรล้านนา
มืมํอฯ
เทียบอักษรไทย
[มือม่อ]
ความหมาย

ว.มือไว

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
มือม่อ (มืมํอฯ)