หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
มือปุ๋ดตี๋นปุ๋ด
อักษรล้านนา
มืปุดตีนฯปุด
เทียบอักษรไทย
[มือปุดตีนปุด]
ความหมาย

ว.มือขาดเท้าขาด สำ.ไม่มีอะไรเหลือ,สิ้นเนื้อประดาตัว; ตี๋นปุ๋ดมือปุ๋ด ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
มือปุ๋ดตี๋นปุ๋ด (มืปุดตีนฯปุด)