หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
มือปุ๋ด
อักษรล้านนา
มืปุด
เทียบอักษรไทย
[มือปุด]
ความหมาย

ว.มือขาด

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
มือปุ๋ด (มืปุด)