หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
มือดี
อักษรล้านนา
มืดี
เทียบอักษรไทย
[มือดี]
ความหมาย

ว.มือเก่า - มีความชำนาญหรือช่ำชองมาก

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
มือดี (มืดี)