หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
มือกุ๋ด
อักษรล้านนา
มืกุด
เทียบอักษรไทย
[มือกุด]
ความหมาย

ดู...มือก๘+อด

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
มือกุ๋ด (มืกุด)